Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за напречна сила

От eurocode.bg
Версия от 11:09, 27 май 2020 на Proektsoft (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Елементи, при които не е необходима напречна армировка по изчисление

Изчислителната носимоспособност на срязване се определя по следната формула:

     (6.2а) от БДС EN 1992-1-1

и се приема не по-малка от:

     (6.2b) от БДС EN 1992-1-1, където:

Стойността, определена по формула (6.2а) представлява изчислителната носимоспособност на стоманобетонно сечение, армирано с надлъжна армировка, а формула (6.2b) дава стойност на изчислителната носимоспособност на бетонно сечение без надлъжна армировка.

fck - характеристичната цилиндрична якост на бетона на 28-я ден в MPa;
d - полезната височина на сечението;
- като d е в mm;
- коефициента на армиране с надлъжна армировка;
Asl - площта на опънната армировка, която продължава на разстояние зад разглежданото сечение "A";

4.png

bw - най-малката широчина на напречното сечение в опънната зона в [mm];
;
NEd - нормалната сила в напречното сечение вследствие на натоварването или напрягането в [N]; (NEd > 0 при натиск). Влиянието на принудените деформации от силата NEd може да се пренебрегне;
Ac - площта на бетонното напречно сечение в [mm2];
VRd,c се получава в [N].

Забележка: Стойностите на CRd,c, vmin и k1 са дадени в националното приложение БДС EN 1992-1-1/NА, както следва:

;
;
.

Елементи с напречна армировка по изчисление

Изчисляването на елементи с напречна армировка се основава на фермов модел, показан на графиката:

"A" - натисков пояс; "B" - натискови бетонни диагонали; "C" - опънен пояс; "D" - напречна армировка

5.png Фигура 6.5 от БДС EN 1992-1-1, където:

α - ъгълът между армировката и оста на гредата, която е перпендикулярна на напречната сила (приема се за положителна по начина, показан на фигура 6.5);
θ - ъгълът между натискоеите бетонни диагонали и оста на гредата;
Ftd - изчислвителната стойност на опънната сила в надлъжната армировка;
Fcd - изчислителната стойност на натисковата сила в бетона по направление на надлъжната ос на елемента;
bw - минималната широчина на стеблото между опънния и натисковия пояс;
z - рамото на вътрешните сили, за елемент с постоянна височина, съответстващо на огъващия момент за разглеждания елемент. При поемането на напречните сили в стоманобетонни елементи без нормална сила се допуска да се приеме стойността z=0,9d.
За елементи с вертикална напречна армировка α=90° носимоспособността на срязване VRd е по-малката от двете стойности:
     (6.8) от БДС EN 1992-1-1
и
     (6.9) от БДС EN 1992-1-1, където:
θ - ъгълът между натисковите бетонни диагонали и оста на гредата.
Граничните стойности на cotθ са ограничени от БДС EN 1992-1-1 в следния диапазон:
Препоръчва се следния избор за cotθ:
  • за елементи подложени на огъване:
при спазване на условие (6.9) от БДС EN 1992-1-1
  • за елементи подложени на нецентричен натиск cotθ се определя по условие (6.9) от БДС EN 1992-1-1 за VEd=VRd,max:
  • за елементи подложени на опън или на усукване cotθ се приема в границите от 1,0 до 1,5 при спазване на условие (6.9) или съответно (6.29) от БДС EN 1992-1-1.
Asw - площта на напречното сечение на напречната армировка;
s - разстоянието между стремената;
fywd - изчислителна стойност на границата на провлачване на напречната армировка;
v1 - коефициент на намаляване на якостта на напукан от срязване бетон;
   - fck е в MPa     (6.6N) от БДС EN 1992-1-1.
αcw - коефициент, който отчита напрегнатото състояние в натисковия пояс;

Забележка 1: Ако изчислитеното напрежение в напречната армировка е по-малко от 80% от характеристичната стойност на границата на провлачване fyk, v1 може да се приеме, както следва:

v1 = 0.6                                    за fck ≤ 60 MPa    (6.10aN) от БДС EN 1992-1-1
или
     за fck ≥ 60 MPa    (6.10bN) от БДС EN 1992-1-1

Препоръчителната от БДС EN 1992-1-1 стойност на αcw се приема, както следва:

1                                                за (за конструкции без предварително напрягане)
                          за                         (6.11aN) от БДС EN 1992-1-1
1,25                                           за     (6.11bN) от БДС EN 1992-1-1
                    за        (6.11cN) от БДС EN 1992-1-1, където:
σcp - средното напрежение на натиск в бетона, прието за положително, вследствие на изчислителната нормална сила. То се определя като средно за напречното сечение при вземане под внимание и на армировката. Не е необходимо да се изчислява стойността на σcp на разстояние, по-малко от от ръба на опората.

Забележка 2: За стойността на v1 в националното приложение БДС EN 1992-1-1/NА е предписано да се определя по формули (6.6N) или (6.10N), а за αcw по формули (611N). За класове на бетона по-високи от C50/60 обаче трябва да се отчитат следните препоръки, дадени в т.3.1.2(2) в националното приложение БДС EN 1992-1-1/NА:

За максимален клас на бетона Cmax се приема препоръчания от БДС EN 1992-1-1 клас C90/105. За бетони с клас по-висок от C50/60 якостите на опън също трябва да се доказват с изпитване. В противен случай за съответните проверки се използват характеристиките на бетон клас C50/60.

Забележка 3: Ефективната площ на напречното сечение на напрегнатата армировка Asw,max за cotθ = 1 се определя от: