Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за напречна сила

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Елементи, при които не е необходима напречна армировка по изчисление

Изчислителната носимоспособност на срязване се определя по следната формула:

     (6,2а) от БДС EN 1992-1-1

и се приема не по-малка от:

     (6,2b) от БДС EN 1992-1-1, където:

Стойността, определена по формула (6,2а) представлява изчислителната носимоспособност на стоманобетонно сечение, армирано с надлъжна армировка, а формула (6,2b) дава стойност на изчислителната носимоспособност на бетонно сечение без надлъжна армировка.

- характеристичната цилиндрична якост на бетона на 28 ден в MPa;
- полезната височина на сечението;
- като е в mm;
- коефициента на армиране с надлъжна армировка;
- площта на опънната армировка, която продължава на разстояние зад разглежданото сечение "A";

4.png

- най-малката широчина на напречното сечение в опънната зона в [mm];
;
- нормалната сила в напречното сечение вследствие на натоварването или напрягането в [N]; ( при натиск). Влиянието на принудените деформации от силата може да се пренебрегне;
- площта на бетонното напречно сечение в [mm2];
се получава в [N].

Забележка; Стойностите на , и са дадени в националното приложение БДС EN 1992-1-1/NА, както следва:

;
;
.

Елементи с напречна армировка по изчисление

Изчисляването на елементи с напречна армировка се основава на фермов модел, показан на графиката:

"A" - натисков пояс; "B" - натискови бетонни диагонали; "C" - опънен пояс; "D" - напречна армировка

5.png Фигура 6,5 от БДС EN 1992-1-1, където:

- ъгълът между армировката и оста на гредата, която е перпендикулярна на напречната сила (приема се за положителна по начина, показан на фигура 6,5);
- ъгълър между натискоеите бетонни диагонали и оста на гредата;
- изчислвителната стойност на опънната сила в надлъжната армировка;
- изчислителната стойност на натисковата сила в бетона по направление на надлъжната ос на елемента;
- минималната широчина на стеблото между опънния и натисковия пояс;
- рамото на вътрешните сили, за елемент с постоянна височина, съответстващо на огъващия момент за разглеждания елемент. При поемането на напречните сили в стоманобетонни елементи без нормална сила се допуска да се приеме стойността .
За елементи с вертикална напречна армировка ° носимоспособността на срязване е по-малката от двете стойности:
     (6,8) от БДС EN 1992-1-1
и
     (6,9) от БДС EN 1992-1-1, където:
- ъгълът между натисковите бетонни диагонали и оста на гредата.
Граничните стойности на са ограничени от БДС EN 1992-1-1 в следния диапазон:
Препоръчва се следния избор за  :
  • за елементи подложени на огъване:
при спазване на условие (6,9) от БДС EN 1992-1-1
  • за елементи подложени на нецентричен натиск се определя по условие (6,9) от БДС EN 1992-1-1 за :
  • за елементи подложени на опън или на усукване се приема в границите от 1,0 до 1,5 при спазване на условие (6,9) или съответно (6,29) от БДС EN 1992-1-1.
- площта на напречното сечение на напречната армировка;
- разстоянието между стремената;
- изчислитена стойност на границата на провлачване на напречната армировка;
- коефициент на намаляване на якостта на напукан от срязване бетон;
   - е в MPa     (6,6N) от БДС EN 1992-1-1.
- коефициент, който отчита напрегнатото състояние в натисковия пояс;

Забележка 1: Ако изчислитеното напрежение в напречната армировка е по-малко от 80% от характеристичната стойност на границата на провлачване , може да се приеме, както следва:

                                    за     (6,10aN) от БДС EN 1992-1-1
или
     за     (6,10bN) от БДС EN 1992-1-1

Препоръчителната от БДС EN 1992-1-1 стойност на за конструкции без предварително напрягане се приема, както следва:

                                                  за
                            за                         (6,11aN) от БДС EN 1992-1-1
                                           за     (6,11bN) от БДС EN 1992-1-1
                    за        (6,11cN) от БДС EN 1992-1-1, където:
- средното напрежение на натиск в бетона, прието за положително, вследствие на изчислителната нормална сила. То се определя като средно за напречното сечение при вземане под внимание и на армировката. Не е необходимо да се изчислява стойността на на разстояние, по-малко от от ръба на опората.

Забележка 2: За стойността на в националното приложение БДС EN 1992-1-1/NА е предписано да се определя по формули (6,6N) или (6,10N), а за по формули (6,11N). За класове на бетона по-високи от C50/60 обаче трябва да се отчитат следните препоръки, дадени в т.3,1,2(2) в националното приложение БДС EN 1992-1-1/NА:

За максимален клас на бетона Cmax се приема препоръчания от БДС EN 1992-1-1 клас C90/105. За бетони с клас по-висок от C50/60 якостите на опън също трябва да се доказват с изпитване. В противен случай за съответните проверки се използват характеристиките на бетон клас C50/60.

Забележка 3: Ефективната площ на напречното сечение на напреяната армировка за се определя от: