Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за напречна сила

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Елементи, при които не е необходима напречна армировка по изчисление

Изчислителната носимоспособност на срязване се определя по следната формула:

     (6.2а) от БДС EN 1992-1-1

и се приема не по-малка от:

     (6.2b) от БДС EN 1992-1-1, където:

Стойността, определена по формула (6.2а) представлява изчислителната носимоспособност на стоманобетонно сечение, армирано с надлъжна армировка, а формула (6,2b) дава стойност на изчислителната носимоспособност на бетонно сечение без надлъжна армировка.

- характеристичната цилиндрична якост на бетона на 28-я ден в MPa;
- полезната височина на сечението;
- като е в mm;
- коефициента на армиране с надлъжна армировка;
- площта на опънната армировка, която продължава на разстояние зад разглежданото сечение "A";

4.png

- най-малката широчина на напречното сечение в опънната зона в [mm];
;
- нормалната сила в напречното сечение вследствие на натоварването или напрягането в [N]; ( > 0 при натиск). Влиянието на принудените деформации от силата може да се пренебрегне;
- площта на бетонното напречно сечение в [mm2];
се получава в [N].

Забележка: Стойностите на , и са дадени в националното приложение БДС EN 1992-1-1/NА, както следва:

;
;
.

Елементи с напречна армировка по изчисление

Изчисляването на елементи с напречна армировка се основава на фермов модел, показан на графиката:

"A" - натисков пояс; "B" - натискови бетонни диагонали; "C" - опънен пояс; "D" - напречна армировка

5.png Фигура 6.5 от БДС EN 1992-1-1, където:

- ъгълът между армировката и оста на гредата, която е перпендикулярна на напречната сила (приема се за положителна по начина, показан на фигура 6,5);
- ъгълът между натискоеите бетонни диагонали и оста на гредата;
- изчислвителната стойност на опънната сила в надлъжната армировка;
- изчислителната стойност на натисковата сила в бетона по направление на надлъжната ос на елемента;
- минималната широчина на стеблото между опънния и натисковия пояс;
- рамото на вътрешните сили, за елемент с постоянна височина, съответстващо на огъващия момент за разглеждания елемент. При поемането на напречните сили в стоманобетонни елементи без нормална сила се допуска да се приеме стойността .
За елементи с вертикална напречна армировка ° носимоспособността на срязване е по-малката от двете стойности:
     (6.8) от БДС EN 1992-1-1
и
     (6.9) от БДС EN 1992-1-1