Оразмеряване на стоманени сечения в пластичен стадий

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Проверка за центричен опън

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.5) от БДС EN 1993-1-1
Носимоспособността на сечението за центричен опън се определя по формулата:
     (6.6) от БДС EN 1993-1-1
При наличие на отвори носимоспособността на сечението се определя за отслабеното сечение:
     (6.7) от БДС EN 1993-1-1

Проверка за центричен натиск

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.5) от БДС EN 1993-1-1
     (6.10) от БДС EN 1993-1-1
При наличие на напречна сила , вместо и се определя редуцирана носимоспособност за осова сила като за площта на срязване вместо се използва редуцирана граница на провлачване:
     (6.7) от БДС EN 1993-1-1, къдeто
При наличие на усукващ момент коефициентът се изчислява с вместо с .

Проверка за огъване

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.12) от БДС EN 1993-1-1
Носимоспособността на сечението за огъване се определя по формулите:
     (6.13) от БДС EN 1993-1-1
     (6.13) от БДС EN 1993-1-1

При наличие на огъващ момент и осова сила проверката се извършва по формулата:

     (6.31) от БДС EN 1993-1-1
Носимоспособността на сечението за огъване и осова сила се определя по формулите:
За правоъгълни сечения
     (6.32) от БДС EN 1993-1-1
За двойно Т сечения
     (6.36) от БДС EN 1993-1-1
При      (6.37) от БДС EN 1993-1-1
При      (6.38) от БДС EN 1993-1-1, където
За затворени кутиеобразни сечения
     (6.38) от БДС EN 1993-1-1
     (6.38) от БДС EN 1993-1-1, където

Проверка за двойно огъване

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.41) от БДС EN 1993-1-1
За двойно Т сечения
За кръгли затворени кухи сечения
За правоъгълни кухи сечения
При наличие на двойно огъване и осова сила, и във формула 6.41 се заместват съответно с и .
При наличие на напречна сила , вместо и се определят съответно редуцирани носимоспособности за огъващ момент и като за площта на срязване вместо и се използва редуцирана граница на провлачване
     (6.29) от БДС EN 1993-1-1,където
При наличие на усукващ момент коефициентът се изчислява с вместо с .

Проверка за напречна сила

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.17) от БДС EN 1993-1-1
Носимоспособността на сечението за огъване се определя по формулите:
     (6.18) от БДС EN 1993-1-1
     (6.18) от БДС EN 1993-1-1
Площта на срязване може да се приеме, както следва за:
  • валцовани I- или H-сечения при товар, успореден на стеблото:
  • валцовани T-сечения при товар, успореден на стеблото:
  • заварени I-, H- и кутиеобразни сечения при товар, успореден на стеблото:
  • заварени I-, H-,U- и кутиеобразни сечения при товар, успореден на поясите:
  • валцовани правоъгълни затворени профили с постоянна дебелина
    • при товар, успореден на височината
    • при товар, успореден на широчината
  • кръгли затворени сечения и тръби с постоянна дебелина

Забележка 1: за стомана до и включително клас S 460 и за по-високи класове стомана.

При наличие на напречна сила и усукващ момент
     (6.25) от БДС EN 1993-1-1
За двойно Т сечение
     (6.26) от БДС EN 1993-1-1
За U сечение
       (6.27) от БДС EN 1993-1-1
За затворени кухи сечения
     (6.28) от БДС EN 1993-1-1

Проверка за усукващ момент

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.23) от БДС EN 1993-1-1
Носимоспособността на сечението за усукващ момент се определя по формулата: