Разлика между версии на „Материали за стоманобетонни конструкции“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 1: Ред 1:
 
==Бетон==
 
==Бетон==
  
Якостни и деформационни характеристики на бетона съгласно БДС EN 1992-1-1, Таблица 3.1
+
===Якостни и деформационни характеристики на бетона съгласно БДС EN 1992-1-1, Таблица 3.1===
  
 
{|class="wikitable" style="text-align:center;" width="1200"
 
{|class="wikitable" style="text-align:center;" width="1200"
Ред 221: Ред 221:
 
|}
 
|}
  
Частни коефициенти за сигурност на материала за крайни гранични състояния съгласно Таблица 2.1N
+
: ''f''<sub>ck</sub> - характеристична стойност на цилиндричната якост на натиск на бетона на 28-ия ден;
  
{|class="wikitable"
+
: ''f''<sub>ck, cube</sub> - характеристична стойност на кубовата якост на натиск на бетона на 28-ия ден;
 +
 
 +
: ''f''<sub>cm</sub> - средна стойност на якостта на натиск на бетона;
 +
 
 +
: ''f''<sub>ctm</sub> - средна стойност на якостта на осов опън на бетона;
 +
 
 +
: ''f''<sub>ctk</sub> - характеристична стойност на якостта на осов опън на бетона;
 +
 
 +
===Частни коефициенти за сигурност на материала за крайни гранични състояния съгласно Таблица 2.1N===
 +
 
 +
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
 
!Изчислителни ситуации
 
!Изчислителни ситуации
 
!''&gamma;''<sub>C</sub> за бетон
 
!''&gamma;''<sub>C</sub> за бетон
Ред 241: Ред 251:
  
 
За експлоатационни гранични състояния, частните коефициенти за материала се приемат равни на 1.0.
 
За експлоатационни гранични състояния, частните коефициенти за материала се приемат равни на 1.0.
 +
 +
===Изчислителни стойности на якостите на натиск и опън на бетона съгласно т. 3.1.6===
 +
 +
Изчислителна якост на натиск:
 +
 +
: ''f''<sub>cd</sub> = ''&alpha;''<sub>cc</sub>''f''<sub>ck</sub>/''&gamma;''<sub>C</sub>
 +
 +
: Съгласно NA.2.12:
 +
:: ''&alpha;''<sub>cc</sub> = 0,85 при проверка по нормални сечения на вертикални или наклонени монолитни елементи;
 +
 +
:: ''&alpha;''<sub>cc</sub> = 1,00 в останалите случаи.
 +
 +
Изчислителна якост на опън:
 +
 +
: ''f''<sub>ctd</sub> = ''&alpha;''<sub>ct</sub>''f''<sub>ctk 0,05</sub>/''&gamma;''<sub>C</sub>
 +
 +
: Съгласно NA.2.12: ''&alpha;''<sub>ct</sub> = 1,00
 +
 +
===Зависимост между напрежения и деформации съгласно т. 3.1.7===
 +
 +
Параболично-праволинейна
 +
 +
: &sigma;<sub>c</sub>(&epsilon;<sub>c</sub>) = ''f''<sub>cd</sub>[1 - ( 1 - &epsilon;<sub>c </sub>/&epsilon;<sub>c2</sub>)]<sup>n</sup> за 0 &le; &epsilon;<sub>c</sub> &le; &epsilon;<sub>c2</sub>
 +
: &sigma;<sub>c</sub>(&epsilon;<sub>c</sub>) = ''f''<sub>cd</sub> за &epsilon;<sub>c2</sub> &le; &epsilon;<sub>c</sub> &le; &epsilon;<sub>cu2</sub>
 +
 +
Билинейна
 +
: &sigma;<sub>c</sub>(&epsilon;<sub>c</sub>) = ''f''<sub>cd</sub>&epsilon;<sub>c </sub>/&epsilon;<sub>c3</sub> за 0 &le; &epsilon;<sub>c</sub> &le; &epsilon;<sub>c3</sub>
 +
: &sigma;<sub>c</sub>(&epsilon;<sub>c</sub>) = ''f''<sub>cd</sub> за &epsilon;<sub>c3</sub> &le; &epsilon;<sub>c</sub> &le; &epsilon;<sub>cu3</sub>

Версия от 11:43, 22 януари 2013

Бетон

Якостни и деформационни характеристики на бетона съгласно БДС EN 1992-1-1, Таблица 3.1

Класове по якост за бетон
Означение C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/40 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85 C80/95 C90/105 Аналитична зависимост/обяснение
fck (MPa) 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90
fck,cube (MPa) 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 95 105
fcm (MPa) 20 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68 78 88 98 fcm = fck + 8 (MPa)
fctm (MPa) 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 fctm = 0,30fck(2/3) за бетон < C50/60

fctm = 2,12ln(1 + fcm/10) за бетон > C50/60

fctk 0,05 (MPa) 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 fctk 0,05 = 0,7fctm, 5% фрактил
fctk 0.95 (MPa) 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 6,6 fctk 0,95 = 1,3fctm, 95% фрактил
Ecm (GPa) 27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 Ecm = 22(fcm /10)0,3 (fcm в MPa)
εc1 (o/oo) 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,45 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 Виж фигура 3.2

εc1 (o/oo) = 0,7fcm0,31 < 2,8

εcu1 (o/oo) 3,5 3,2 3,0 2,8 2,8 2,8 Виж фигура 3.2

за fck > 50 MPa ‒ εcu1 (o/oo) = 2,8 + 27[(98 - fcm)/100]4

εc2 (o/oo) 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Виж фигура 3.3

за fck > 50 MPa ‒ εc2 (o/oo) = 2,0 + 0,085(fck - 50)0,53

εcu2 (o/oo) 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 Виж фигура 3.3

за fck > 50 MPa ‒ εcu2 (o/oo) = 2,6 + 35[(90 - fck)/100]4

n 2,0 1,75 1,6 1,45 1,4 1,4 за fck > 50 MPa ‒ n = 1,4 + 23,4[(90 - fck)/100]4
εc3 (o/oo) 1,75 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 Виж фигура 3.4

за fck > 50 MPa ‒ εc3 (o/oo) = 1,75 + 0,55[(fck - 50)/40]

ε cu3 (o/oo) 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 Виж фигура 3.4

за fck > 50 MPa ‒ εcu3 (o/oo) = 2,6 + 35[(90 - fck)/100]4

fck - характеристична стойност на цилиндричната якост на натиск на бетона на 28-ия ден;
fck, cube - характеристична стойност на кубовата якост на натиск на бетона на 28-ия ден;
fcm - средна стойност на якостта на натиск на бетона;
fctm - средна стойност на якостта на осов опън на бетона;
fctk - характеристична стойност на якостта на осов опън на бетона;

Частни коефициенти за сигурност на материала за крайни гранични състояния съгласно Таблица 2.1N

Изчислителни ситуации γC за бетон γS за обикновена
армировка
γS за напрягаща
армировка
Дълготрайна и краткотрайна 1,5 1,15 1,15
Извънредна 1,2 1,0 1,0

За експлоатационни гранични състояния, частните коефициенти за материала се приемат равни на 1.0.

Изчислителни стойности на якостите на натиск и опън на бетона съгласно т. 3.1.6

Изчислителна якост на натиск:

fcd = αccfck/γC
Съгласно NA.2.12:
αcc = 0,85 при проверка по нормални сечения на вертикални или наклонени монолитни елементи;
αcc = 1,00 в останалите случаи.

Изчислителна якост на опън:

fctd = αctfctk 0,05/γC
Съгласно NA.2.12: αct = 1,00

Зависимост между напрежения и деформации съгласно т. 3.1.7

Параболично-праволинейна

σcc) = fcd[1 - ( 1 - εc c2)]n за 0 ≤ εc ≤ εc2
σcc) = fcd за εc2 ≤ εc ≤ εcu2

Билинейна

σcc) = fcdεc c3 за 0 ≤ εc ≤ εc3
σcc) = fcd за εc3 ≤ εc ≤ εcu3