Разлика между версии на „Материали за стоманобетонни конструкции“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 418: Ред 418:
  
 
===Таблица с диаметри, тегла и площи на армировъчните пръти===
 
===Таблица с диаметри, тегла и площи на армировъчните пръти===
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:600px;"
+
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:800px;"
 
!Диаметър
 
!Диаметър
 
!Тегло,
 
!Тегло,

Версия от 18:01, 14 декември 2014

Бетон

Якостни и деформационни характеристики на бетона съгласно БДС EN 1992-1-1, Таблица 3.1

Класове по якост за бетон
Означение C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/40 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85 C80/95 C90/105 Аналитична зависимост/обяснение
fck (MPa) 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90
fck,cube (MPa) 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 95 105
fcm (MPa) 20 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68 78 88 98 fcm = fck + 8 (MPa)
fctm (MPa) 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 fctm = 0,30fck(2/3) за бетон < C50/60

fctm = 2,12ln(1 + fcm/10) за бетон > C50/60

fctk 0,05 (MPa) 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 fctk 0,05 = 0,7fctm, 5% фрактил
fctk 0.95 (MPa) 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 6,6 fctk 0,95 = 1,3fctm, 95% фрактил
Ecm (GPa) 27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 Ecm = 22(fcm /10)0,3 (fcm в MPa)
εc1 (o/oo) 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,45 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 Виж фигура 3.2

εc1 (o/oo) = 0,7fcm0,31 < 2,8

εcu1 (o/oo) 3,5 3,2 3,0 2,8 2,8 2,8 Виж фигура 3.2

за fck > 50 MPa ‒ εcu1 (o/oo) = 2,8 + 27[(98 - fcm)/100]4

εc2 (o/oo) 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Виж фигура 3.3

за fck > 50 MPa ‒ εc2 (o/oo) = 2,0 + 0,085(fck - 50)0,53

εcu2 (o/oo) 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 Виж фигура 3.3

за fck > 50 MPa ‒ εcu2 (o/oo) = 2,6 + 35[(90 - fck)/100]4

n 2,0 1,75 1,6 1,45 1,4 1,4 за fck > 50 MPa ‒ n = 1,4 + 23,4[(90 - fck)/100]4
εc3 (o/oo) 1,75 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 Виж фигура 3.4

за fck > 50 MPa ‒ εc3 (o/oo) = 1,75 + 0,55[(fck - 50)/40]

ε cu3 (o/oo) 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 Виж фигура 3.4

за fck > 50 MPa ‒ εcu3 (o/oo) = 2,6 + 35[(90 - fck)/100]4

fck - характеристична стойност на цилиндричната якост на натиск на бетона на 28-ия ден;
fck, cube - характеристична стойност на кубовата якост на натиск на бетона на 28-ия ден;
fcm - средна стойност на якостта на натиск на бетона;
fctm - средна стойност на якостта на осов опън на бетона;
fctk - характеристична стойност на якостта на осов опън на бетона;

Изискванията към характеристиките и производството на бетона са посочени в стандарта БДС EN 206-1 и националното приложение БДС EN 206-1/NА.

Таблица NA.3 - Съответствие на класовете на бетона по якост на натиск

Клас по БДС EN 206-1 Клас по БДС EN 206-1/NA
Допълнителен С6/8 В7.5
С8/10 В10
Допълнителен С10/12 В12.5
С12/15 В15
С16/20 В20
С20/25 В25
С25/30 В30
Допълнителен С28/35 В 35
С30/37 -
Допълнителен С32/40 В40
С35/45 В45
С40/50 В50
С45/55 В55
С50/60 В60

Частни коефициенти за сигурност на материала за крайни гранични състояния съгласно Таблица 2.1N

Изчислителни ситуации γC за бетон γS за обикновена
армировка
γS за напрягаща
армировка
Дълготрайна и краткотрайна 1,5 1,15 1,15
Извънредна 1,2 1,0 1,0

За експлоатационни гранични състояния, частните коефициенти за материала се приемат равни на 1.0.

Изчислителни стойности на якостите на натиск и опън на бетона съгласно т. 3.1.6

Изчислителна якост на натиск:

fcd = αccfck/γC
Съгласно NA.2.12:
αcc = 0,85 при проверка по нормални сечения на вертикални или наклонени монолитни елементи;
αcc = 1,00 в останалите случаи.

Изчислителна якост на опън:

fctd = αctfctk 0,05/γC
Съгласно NA.2.12: αct = 1,00

Зависимости между напрежения и деформации съгласно т. 3.1.7

Параболично-праволинейна

σcc) = fcd[1 - ( 1 - εc c2)]n за 0 ≤ εc ≤ εc2
σcc) = fcd за εc2 ≤ εc ≤ εcu2


Билинейна

σcc) = fcdεc c3 за 0 ≤ εc ≤ εc3
σcc) = fcd за εc3 ≤ εc ≤ εcu3
Concrete-stress-strain.png

Армировка

Изискванията за армировъчна стомана са дадени в стандарта БДС EN 10080:2005.

Характеристики на стоманите, подходящи за прилагане по Еврокод съгласно БДС EN 1992-1-1, Таблица C.1

Форма на продукта Пръти и стомана,
размотана от кангали
Заварени мрежи Изискване
или квантилна
(количествена)
стойност [%]
Клас A B C A B C
Характеристична граница
на провлачване fyk или f0.2k [MPa]
от 400 до 600 5.0
Минимална стойност на (ft/fy)k ≥ 1.05 ≥ 1.08 ≥ 1.15
≥ 1.35
≥ 1.05 ≥ 1.08 ≥ 1.15
< 1.35
Характеристична деформация
при максимална сила εk [%]
≥ 2.5 ≥ 5.0 ≥ 7.5 ≥ 2.5 ≥ 5.0 ≥ 7.5
Огъваемост Изпитване огъване/разгъване
Якост на срязване 0.3A fyk`(A е площ на
напречното сечение на тела)
Минимално
Максимално отклонение
от номиналната маса (единичен прът или тел) [%]

Номинален размер на прът
≤ 8
> 8±6.0
±4.5
5.0

Налични класове армировъчна стомана в България:

B500A, B500B или B500C по БДС EN 10080:2005

Доставя се на пръти с диаметър Ø8 - Ø40 с максимална дължина 12 m и кангали с диаметър Ø6 - Ø16

Характеристична граница на провлачване: fyk = 500 MPa

Модул на еластичност: Es = 200 GPa

Обемно тегло: 7850 kg/m3

Изчислителни зависимости напрежения-деформации съгласно БДС EN 1992-1-1, т. 3.2.7.

Най-често се използва линейно-пластична зависимост, с хоризонтален горен клон, без необходимост за проверка на гранична деформация.

Steel stress-strain.png

fyd = fyk/γs

εud = 0.9εuk

При проверка на елементи по нормални сечения може да се приеме εud = 0.025 (БДА EN 1992-1-1/NA.2.15)

Таблица с диаметри, тегла и площи на армировъчните пръти

Диаметър Тегло, Площ, cm2 за брой
Ø, mm kg/m' 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ø6 0,222 0,283 0,565 0,848 1,131 1,414 1,696 1,979 2,262 2,545
Ø8 0,395 0,503 1,005 1,508 2,011 2,513 3,016 3,519 4,021 4,524
Ø10 0,617 0,785 1,571 2,356 3,142 3,927 4,712 5,498 6,283 7,069
Ø12 0,888 1,131 2,262 3,393 4,524 5,655 6,786 7,917 9,048 10,18
Ø14 1,208 1,539 3,079 4,618 6,158 7,697 9,236 10,78 12,32 13,85
Ø16 1,578 2,011 4,021 6,032 8,042 10,05 12,06 14,07 16,08 18,1
Ø18 1,998 2,545 5,089 7,634 10,18 12,72 15,27 17,81 20,36 22,9
Ø20 2,466 3,142 6,283 9,425 12,57 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27
Ø22 2,984 3,801 7,603 11,40 15,21 19,01 22,81 26,61 30,41 34,21
Ø25 3,853 4,909 9,817 14,73 19,63 24,54 29,45 34,36 39,27 44,18
Ø28 4,834 6,158 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,10 49,26 55,42
Ø32 6,313 8,042 16,08 24,13 32,17 40,21 48,25 56,30 64,34 72,38
Ø40 9,865 12,57 25,13 37,70 50,27 62,83 75,40 87,96 100,5 113,1