Конструктивни изисквания за Ст.Б. греди в сеизмични райони

От eurocode.bg
Версия от 11:49, 12 февруари 2013 на Proektsoft (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Минимални класове на бетона съгласно Еврокод 8

За среден клас на дуктилност DCM – C16/20 (5.4.1.1 (1))
За висок клас на дуктилност DCH – C20/25 (5.5.1.1 (1))

Класът на бетона трябва да се съобрази още с изискванията за дълготрайност и пожароустойчивост.

Минимални класове на армировката съгласно Еврокод 8

За среден клас на дуктилност DCM – B (5.4.1.1 (3))
За висок клас на дуктилност DCH – C (5.5.1.1 (3))

Размери на напречните сечения

Ширина на гредата - bw ≤ min(bc + hw, 2bc) (5.4.1.2.1 (3) за DCM и 5.5.1.2.1 (5) за DCH)
bw ≥ 200 mm (5.5.1.2.1 (1) само за DCH)
Ексцентрицитет на гредата спрямо колоната ‒ bc/4 (5.4.1.2.1 (2) за DCM и 5.5.1.2.1 (4) за DCH)

Максимална ефективна ширина на пояса beff (5.4.3.1.1 (3) за DCM и 5.5.3.1.1 (3) за DCH)

Външна колона Вътрешна колона
Без напречна греда
bc
bc + 4hf
С напречна греда
bc + 4hf
bc + 8hf

В горните формули са приети следните означения:

bc ‒ ширина на колоната,
hw ‒ височина на гредата,
hf ‒ дебелина на плочата.

За несеизмични елементи, ефективната ширина на пояса се приема съгласно БДС EN 1992, т. 5.3.2.1.

Нормализирана осова сила в гредата

νd = NEd/(Ac fcd) ≤ 0.1 (5.1.2 (1))

Конструктивни изисквания за армировката

Beam.png

Надлъжна армировка Клас на дуктилност
DCL DCM DCH
Минимален диаметър dbL,min
-
-
14 mm
(5.5.3.1.3 (5))
Минимален коефициент на армиране
за опънна армировка
ρmin
0.26∙fctm/fyk
0.0013
(9.2.1.1 (1) и NA.2.74)
fctm/2fyk
(5.4.3.1.2 (5))
fctm/2fyk
(5.5.3.1.3 (5) a)
Минимална горна
армировка в полето
-
-
2N14,
( 5.5.3.1.3 (5) b)
0.25A‘s,cr
(5.5.3.1.3 (5) c)
Максимален коефициент на армиране ρmax
0.04
(EN 1992-1-1, 9.2.1.1 (3) и NA.2.75)
Максимален коефициент на опънната
армировка в критичната зона
ρcr,max
-
ρ'cr + 0.0018fcd/(μφ·εsy,d·fyd)
(5.4.3.1.2 (4) и 5.5.3.1.3 (4))
Минимално светло разстояние
между прътите
amin
мax{dbL,max, dg + 5 mm, 20 mm}
(EN 1992-1-1, 8.2 (2) и NA.2.70)
Дължина на закотвяне в колона lbd
виж "Закотвяне и снаждане"
lbd + 5dbL
(5.6.1 (3))
Закотвяне в съседния
елемент след вътрешен възел
-
lcr
(5.6.2.2 (4))
Максимално отношение на
диаметър на прътите към височина
на сечение на колона
dbL
hc
-
7.5fctmRdfyd∙(1 + 0.8νd) – при краен възел
7.5fctmRdfyd∙(1 + 0.8νd)/(1 + 0.75kDρ'/ρmax)
– при вътрешен възел
(5.6.2.2 (2))
Напречна армировка Клас на дуктилност
DCL DCM DCH
Минимален диаметър dw,min
6 mm
(5.4.3.1.2 (6) a и 5.5.3.1.3 (6))
Максимално осово
разстояние между стремената
smax
0.75d(1 + cotα)
(EN 1992-1-1 9.2.2 (6) и NA.2.80)
Максимално осово разстояние
между стремената в критичната зона
scr,max -
hw/4
24dw
8dbL
225 mm
(5.4.3.1.2 (1) b)
hw/4
24dw
6dbL
175 mm
(5.5.3.1.3 (6))
Разстояние между първото
стреме и ръба на колоната
50 mm
(5.4.3.1.2 (1) c)
Дължина на закотвяне lbw
10dw
(5.6.1 (2))
Дължина на критичната зона lcr -
hw
(5.4.3.1.2 (1))
1.5hw
(5.5.3.1.3 (1))

Използвани означения в таблиците:

fctm – средна якост на опън на бетона;
fyk – характеристична граница на провлачване на армировката;
A's,cr – площ на натисковата армировка в критичната зона;
ρcr – коефициент на армиране за натисковата армировка в критичната зона;
fcd – изчислителна якост на натиск на бетона;
μφ – минимален коеф. на дуктилност по кривина в критичната зона μφ = 1 + 2(q – 1)Tc /T1;
q – коефициент на поведение, Таблица 5.1.
Tc – периодът в края на хоризонталния участък в спектъра на реагиране, Таблица NA.3.2.
T1 – периодът на първа форма на трептене.
εsy,d – изчислителна стойност на деформацията на армировката при провлачване εsy,d = fyd/Es
fyd – изчислителна граница на провлачване на армировката;
dbL,max – максимален диаметър на прът от надлъжната армировка;
dg – размер на добавъчния материал;
γRd – коефициент, който се приема 1.0 при DCM и 1.2 при DCH;
νd – нормализирана осова сила в колоната;
kD – коефициент, който се приема 2/3 при DCM и 1.0 при DCH;
ρ' – коефициент на армиране на натисковата армировка, закотвена в колоната;
ρmax – максимален коефициент на опънната армировка ρmax = ρ ' + 0.0018fcd/(μφ εsy,d fyd )
d – полезна височина на сечението;
α – ъгъл на наклона на стремената;
hw – височина на гредата;
dw – диаметър на стремената;
dbL – диаметър на надлъжните пръти (минимален).