Конструктивни изисквания за Ст.Б. греди в сеизмични райони

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Минимални класове на бетона съгласно Еврокод 8

За среден клас на дуктилност DCM – C16/20 (5.4.1.1 (1))
За висок клас на дуктилност DCH – C20/25 (5.5.1.1 (1))

Класът на бетона трябва да се съобрази още с изискванията за дълготрайност и пожароустойчивост.

Минимални класове на армировката съгласно Еврокод 8

За среден клас на дуктилност DCM – B (5.4.1.1 (3))
За висок клас на дуктилност DCH – C (5.5.1.1 (3))

Размери на напречните сечения

Ширина на гредата - bw ≤ min(bc + hw, 2bc) (5.4.1.2.1 (3) за DCM и 5.5.1.2.1 (5) за DCH)
bw ≥ 200 mm (5.5.1.2.1 (1) само за DCH)
Ексцентрицитет на гредата спрямо колоната ‒ bc/4 (5.4.1.2.1 (2) за DCM и 5.5.1.2.1 (4) за DCH)

Максимална ефективна ширина на пояса beff (5.4.3.1.1 (3) за DCM и 5.5.3.1.1 (3) за DCH)

Външна колона Вътрешна колона
Без напречна греда bc bc + 4hf
С напречна греда bc + 4hf bc + 8hf

В горните формули са приети следните означения:

bc ‒ ширина на колоната,
hw ‒ височина на гредата,
hf ‒ дебелина на плочата.

За несеизмични елементи, ефективната ширина на пояса се приема съгласно БДС EN 1992, т. 5.3.2.1.

Конструктивни изисквания за армировката

Beam.png

Надлъжна армировка Клас на дуктилност
DCL DCM DCH
Минимален диаметър dbL,min
-
-
14 mm
(5.5.3.1.3 (5))
Минимален коефициент на армиране за опънна армировка ρmin
0.26∙fctm/fyk
0.0013
(9.2.1.1 (1) и NA.2.74)
fctm/2fyk
(5.4.3.1.2 (5))
fctm/2fyk
(5.5.3.1.3 (5) a)
Минимална горна армировка в полето
-
-
2N14,
( 5.5.3.1.3 (5) b)
0.25A‘s,cr
(5.5.3.1.3 (5) c)
Максимален коефициент на армиране ρmax
0.04
(EN 1992-1-1, 9.2.1.1 (3) и NA.2.75)
Макс. коефициент на опънната армировка в критичната зона ρcr,max
-
ρ'cr + 0.0018fcd/(μφ·εsy,d·fyd)
(5.4.3.1.2 (4) и 5.5.3.1.3 (4))
Минимално светло разстояние между прътите amin
мax{dbL,max, dg + 5 mm, 20 mm} 1)
(EN 1992-1-1, 8.2 (2) и NA.2.70)
Дължина на закотвяне в колона lbd
виж "Закотвяне и снаждане"
lbd + 5dbL
(5.6.1 (3))
Закотвяне в съседния елемент след вътрешен възел
-
lcr
(5.6.2.2 (4))
Максимално отношение на диаметър на прътите към височина на сечение на колона dbL
hc
-
7.5fctmRdfyd∙(1 + 0.8νd) – при краен възел2)
7.5fctmRdfyd∙(1 + 0.8νd)/(1 + 0.75kDρ'/ρmax)
– при вътрешен възел
(5.6.2.2 (2))
Напречна армировка Клас на дуктилност
DCL DCM DCH
Минимален диаметър dw,min
6 mm
(5.4.3.1.2 (6) a и 5.5.3.1.3 (6))
Максимално осово разстояние между стремената smax
0.75d(1 + cotα)
(EN 1992-1-1 9.2.2 (6) и NA.2.80)
Максимално осово разстояние между
стремената в критичната зона
scr,max -
hw/4
24dw
8dbL
225 mm
(5.4.3.1.2 (1) b)
hw/4
24dw
6dbL
175 mm
(5.5.3.1.3 (6))
Разстояние между първото стреме и ръба на колоната
50 mm
(5.4.3.1.2 (1) c)
Дължина на закотвяне lbw
10dw
(5.6.1 (2))
Дължина на критичната зона lcr -
hw
(5.4.3.1.2 (1))
1.5hw
(5.5.3.1.3 (1))

Използвани означения в таблиците:

fctm – средна якост на опън на бетона;
fyk – характеристична граница на провлачване на армировката;
A‘s,cr – площ на натисковата армировка в критичната зона;
‘cr – коефициент на армиране за натисковата армировка в критичната зона;
fcd – изчислителна якост на натиск на бетона;
  – минимален коеф. на дуктилност по кривина в критичната зона   = 1 + 2(q – 1)Tc/T1;
q – коефициент на поведение, Таблица 5.1.
Tc – периодът в края на хоризонталния участък в спектъра на реагиране, таблица NA.3.2.
T1 – периодът на първа форма на трептене.
sy,d – изчислителна стойност на деформацията на армировката при провлачване = fyd/Es
fyd – изчислителна граница на провлачване на армировката;
d bL,max – максимален диаметър на прът от надлъжната армировка;
dg – размер на добавъчния материал;
Rd – коефициент, който се приема 1.0 при DCM и 1.2 при DCH;
d – нормализирана осова сила в колоната d = Ned/fcdAc;
kD – коефициент, който се приема 2/3 при DCM и 1.0 при DCH;
’ – коефициент на армиране на натисковата армировка, закотвена в колоната;
max – максимален коефициент на опънната армировка max = ‘ + 0.0018 fcd/( sy,d fyd)
d – полезна височина на сечението;
 – ъгъл на наклона на стремената;
hw – височина на гредата;
dw – диаметър на стремената;
dbL – диаметър на надлъжните пръти (минимален);
ln – светъл отвор на гредата.