Комбининации

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Съгласно БДС EN 1990 се комбинират ефектите (премествания, усилия и др.) получени от отделните състояния на натоварване, както следва:

Експлоатационни комбинации:

Характеристична комбинация

ΣGkj,sup "+" Qk,1 "+" Σψ0,i•Qk,i
ΣGkj,inf "+" Qk,1 "+" Σψ0,i•Qk,i

Често повтаряща се комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i•Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i•Qk,i

Квазипостоянна комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i•Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i•Qk,i

Изчислителни комбинации:

ΣγGj,sup•Gkj,sub "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i•Qk,i
ΣγGj,inf•Gkj,inf "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i•Qk,i

Сеизмична комбинация:

ΣGkj "+" Σψ2,i•Qk,i "+" AEd

Означения: Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг;

γG,sub – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно;
γG,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно;
γQ1 – коефициент за натоварване от променливо натоварване;
ψ0 – коефициент за съчетание за променливо натоварване;
ψ1 – коефициент за съчетание за често повтаряща се стойност на променливо натоварване;
ψ2 – коефициент за съчетание за квазипостоянна стойност на променливо натоварване.

Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите Qk,i – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.

Коефициенти за натоварвания и съчетания

Коефициентите се приемат съгласно българското национално приложение БДС EN 1990-NA, Таблица NА.А1.1 и Таблица NА.A1.2(В), както следва:

Тип γG,sub γG,inf ψ0 ψ1 ψ2
Собствено тегло 1.35 1.00
Постоянно 1.35 1.00
Експлоатационно γQ1 ψ0 ψ1 ψ2
Категория А: жилищни сгради 1.50 0.7 0.5 0.3
Категория В: административни сгради и офиси 1.50 0.7 0.5 0.3
Категория С: участъци, в които е възможно струпане на хора 1.50 0.7 0.7 0.6
Категория D: търговски помещения 1.50 0.7 0.7 0.6
Категория Е: складови помещения 1.50 1.0 0.9 0.8
Категория F: участъци за преминаване на
превозни средства с тегла до 30 kN
1.50 0.7 0.7 0.6
Категория G: участъци за преминаване
на превозни средства с тегла над 30 kN,<br /но не повече от 160 kN
1.50 0.7 0.5 0.3
Категория H: покриви, които са недостъпни 1.50 0.6 0.2 0.0
Категория К: площадки за кацане на вертолети 1.50 1.0 0.9 0.5
Категория К: други натоварвания освен вертолети 1.50 0.7 0.5 0.3
Сняг при височина над морското равнище H < 1000m 1.50 0.5 0.2 0.0
Сняг при височина над морското равнище H > 1000m 1.50 0.7 0.5 0.2
Сняг при H < 1000m и Gk/Sk <= 0,8 1.50 0.5 0.2 0.3
Сняг при H > 1000m и Gk/Sk <= 0,8 1.50 0.7 0.5 0.4
Вятър 1.50 0.6 0.2 0.0
Температура 1.50 0.6 0.5 0.0
Сеизмично въздeйствие 1.00 1.0 1.0 1.0