Комбининации

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Съгласно БДС EN 1990 се комбинират ефектите (премествания, усилия и др.) получени от отделните състояния на натоварване, както следва:

Експлоатационни комбинации:

Характеристична комбинация

ΣGkj,sup "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i

Често повтаряща се комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i

Квазипостоянна комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i

Изчислителни комбинации:

ΣγGj,sup•Gkj,sup "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i
ΣγGj,inf•Gkj,inf "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i

Сеизмична комбинация:

ΣGkj "+" Σψ2,i •Qk,i "+" AEd

Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.

{ | class="wikitable" !Тип!γG,sup!γG,inf!ψ0!ψ1!ψ2 |- |Собствено тегло |1.35 |1.00 | | | |- |Постоянно |1.35 |1.00 | | | |- |Експлоатационно |γQ1 | |ψ0 |ψ1 |ψ2 |- |Категория А: |жилищни сгради |1.50 | |0.7 |0.5 |0.3 |- |Категория В: |административни сгради и офиси |1.50 | |0.7 |0.5 |0.3 |- |Категория С: |участъци, в които е възможно струпане на хора |1.50 | |0.7 |0.7 |0.6 |- |Категория D: |търговски помещения |1.50 | |0.7 |0.7 |0.6 |- |Категория Е: |складови помещения |1.50 | |1.0 |0.9 |0.8 |- |Категория F: |участъци за преминаване на превозни средства с тегла до 30 kN |1.50 | |0.7 |0.7 |0.6 |- |Категория G: |участъци за преминаване на превозни средства с тегла над 30 kN, но не повече от 160 kN |1.50 | |0.7 |0.5 |0.3 |- |Категория H: |покриви, които са недостъпни |1.50 | |0.6 |0.2 |0.0 |- |Категория К: |площадки за кацане на вертолети |1.50 | |1.0 |0.9 |0.5 |- |Категория К: |други натоварвания освен вертолети |1.50 | |0.7 |0.5 |0.3 |- |Сняг при височина над морското равнище H < 1000m |1.50 | |0.5 |0.2 |0.0 |- |Сняг при височина над морското равнище H > 1000m |1.50 | |0.7 |0.5 |0.2 |- |Сняг при H < 1000m и Gk/Sk <= 0,8 |1.50 | |0.5 |0.2 |0.3 |- |Сняг при H > 1000m и Gk/Sk <= 0,8 |1.50 | |0.7 |0.5 |0.4 |- |Вятър |1.50 | |0.6 |0.2 |0.0 |- |Температура |1.50 | |0.6 |0.5 |0.0 |- |Сеизмично въздeйствие |1.00 | |1.0 |1.0 |1.0 |}

Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг; γG,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно; γG,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно; γQ1 – коефициент за натоварване от променливо натоварване; ψ0 – коефициент за съчетание за променливо натоварване; ψ1 – коефициент за съчетание за често повтаряща се стойност на променливо натоварване; ψ2 – коефициент за съчетание за квазипостоянна стойност на променливо натоварване. Коефициентите за натоварвания и съчетания са съгласно българското национално приложение БДС EN 1990-NA Таблица NА.А1.1 и Таблица NА.A1.2(В). Може да направите справка за типовете състояние и коефициентите за съчетание в самия PSCAD като натиснете бутона .