Комбининации

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Съгласно БДС EN 1990 се комбинират ефектите (премествания, усилия и др.) получени от отделните състояния на натоварване, както следва:

Експлоатационни комбинации:

Характеристична комбинация

ΣGkj,sup "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i

Често повтаряща се комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i

Квазипостоянна комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i

Изчислителни комбинации:

ΣγGj,sup•Gkj,sup "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i
ΣγGj,inf•Gkj,inf "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i

Сеизмична комбинация:

ΣGkj "+" Σψ2,i •Qk,i "+" AEd

Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.

Тип!γG,sup!γG,inf!ψ0!ψ1!ψ2
1.35|1.00
1.35|1.00
γQ1 ψ1|ψ2
жилищни сгради|1.50 0.5|0.3
административни сгради и офиси|1.50 0.5|0.3
участъци, в които е възможно струпане на хора|1.50 0.7|0.6
търговски помещения|1.50 0.7|0.6
складови помещения|1.50 0.9|0.8
участъци за преминаване на превозни средства с тегла до 30 kN|1.50 0.7|0.6
участъци за преминаване на превозни средства с тегла над 30 kN, но не повече от 160 kN|1.50 0.5|0.3
покриви, които са недостъпни|1.50 0.2|0.0
площадки за кацане на вертолети|1.50 0.9|0.5
други натоварвания освен вертолети|1.50 0.5|0.3
1.50 0.2|0.0
1.50 0.5|0.2
1.50 0.2|0.3
1.50 0.5|0.4
1.50 0.2|0.0
1.50 0.5|0.0
1.00 1.0|1.0

Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг;

γG,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно; γG,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно; γQ1 – коефициент за натоварване от променливо натоварване; ψ0 – коефициент за съчетание за променливо натоварване; ψ1 – коефициент за съчетание за често повтаряща се стойност на променливо натоварване; ψ2 – коефициент за съчетание за квазипостоянна стойност на променливо натоварване. Коефициентите за натоварвания и съчетания са съгласно българското национално приложение БДС EN 1990-NA Таблица NА.А1.1 и Таблица NА.A1.2(В). Може да направите справка за типовете състояние и коефициентите за съчетание в самия PSCAD като натиснете бутона .