Разлика между версии на „Закотвяне и снаждане“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 12: Ред 12:
 
|style="padding:3px; border-left: solid 1px black;"|1.0 за Ø ≤ 32 mm;<br />(132-Ø)/100 за Ø > 32 mm.
 
|style="padding:3px; border-left: solid 1px black;"|1.0 за Ø ≤ 32 mm;<br />(132-Ø)/100 за Ø > 32 mm.
 
|}
 
|}
 +
 +
::Съгласно БДС EN 1992-1-1, Фиг. 8.2, добри условия на сцепление могат да се приемат, когато:
 +
:::*прътът завършва с кука или огъвка под ъгъл 45&deg; &le; &alpha; &le; 90&deg;;
 +
:::*елементът е с дебелина &le; 250 mm по посока на бетониране;
 +
:::*елементът е с по-голяма дебелина, но се намира в долните 250 mm по посока на бетониране;
 +
:::*елементът е с дебелина > 600 mm и е разположен извън горните 300 mm по посока на бетониране.
 +
 
Базова дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.3):  
 
Базова дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.3):  
  

Версия от 17:23, 28 януари 2013

Закотвяне на армировката

Гранично напрежение на сцепление между бетона и армировката (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.2):

fbd = 2.25 η1 η2 fctd
fctd = αct fctk,0.05 /γc е изчислителната якост на опън на бетона
η1 = 1.0 - при „добри” условия на сцепление;
0.7 - в останалите случаи.
η2 = 1.0 за Ø ≤ 32 mm;
(132-Ø)/100 за Ø > 32 mm.
Съгласно БДС EN 1992-1-1, Фиг. 8.2, добри условия на сцепление могат да се приемат, когато:
  • прътът завършва с кука или огъвка под ъгъл 45° ≤ α ≤ 90°;
  • елементът е с дебелина ≤ 250 mm по посока на бетониране;
  • елементът е с по-голяма дебелина, но се намира в долните 250 mm по посока на бетониране;
  • елементът е с дебелина > 600 mm и е разположен извън горните 300 mm по посока на бетониране.

Базова дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.3):

lb,rqd = Ø/4 σsd /fbd

Изчислителна дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.4):

lbd = α1 α2 α3 α4 α5 lb,rqd > lb,min
  • за опънни пръти: lb,min = max{0.3lb,rqd, 10Ø, 100 mm}
  • за натискови пръти: lb,min = max{0.6lb,rqd, 10Ø, 100 mm}
Стойности на коефициентите α1 до α5 съгласно Таблица 8.2:
Фактори на влияние Вид закотвяне Армировъчен прът
Опън Натиск
Форма на прътите

(за стойности на cd виж фигура 8.3)

Без куки α1 = 1.0 α1 = 1.0
С куки

(виж фигура 8.1 (b), (с) и (d))

α1 = 0.7, ако cd > ЗØ,
в противен случай α1 = 1.0
α1 = 1.0
Бетонно покритие

(за стойности на cd виж фигура 8.3)

Без куки α2 = 1 ‒ 0.15(cd ‒ Ø)/Ø,

0.7 ≤ α2 ≤ 1.0

α2 = 1.0
С куки

(виж фигура 8.1 (b), (с) и (d))

α2 = 1 ‒ 0.15(cd ‒ 3Ø)/Ø,

0.7 ≤ α2 ≤ 1.0

α2 = 1.0
Наличие на ограничаване на напре-
женията чрез напречна армировка
незаварена към главната
Всички видове α3 = 1 ‒

0.7 ≤ α3 ≤ 1.0

α3 = 1.0
Наличие на ограничаване на
напреженията чрез заварена
напречна армировка
При заварен напречен път α4 = 0.7 α4 = 0.7
Наличие на ограничаване на
напреженията чрез налягане
в напречно направление
Всички видове α5 = 1 ‒ 0.04p

0.7 ≤ α5 ≤ 1.0

-

Примерни дължини на закотвяне на армировката съгласно Еврокод

Снаждане на армировката

Дължина на снаждане:
l 0 = α1 α2 α3 α5 α6 lb,rqd > l 0,min = max(0,3α6lb,rqd, 15Ø, 200mm)

Коефициентът α 6 зависи от процента на снажданите пръти в едно сечение, спрямо площта на цялата армировка:

Процент снадени пръти в едно сечение < 25% 33% 50% > 50%
α 6 1 1.15 1.4 1.5

При разполагането на армировката, трябва да се спазват разстоянията, показани на схемата вдясно.

Bar-lap.png

За поемане на допълнителните напречни сили в зоната на снаждане, трябва да се осигури достатъчно напречна армировка съгласно БДС EN 1992-1-1 т. 8.7.4.

Примерни дължини на снаждане на армировката съгласно Еврокод