Експлоатационни натоварвания

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Характеристичните стойности на експлоатационните натоварвания за сгради са дадени в БДС EN 1991-1-1 и националното приложение, в зависимост от категориите по експлоатация на натоварвания участък. Подовите конструкции трябва да се изследват и за местно натоварване от концентрирана сила Qk, което не се съчетава с равномерно разпределеното натоварване qk. Трябва да се отчита най-неблагоприятното разположение на натоварването за разглежданото усилие и сечение.

Натоварвания в жилищни, обществени, търговски и административни сгради

Категории участъци и експлоатационни натоварвания съгласно Таблици 6.1 и NA.6.2

Кате-
гория
Участъци в помещения Примери qk
[kN/m2]
Qk
[kN]
А Помещения за живеене
или обитаване
Стаи в жилищни блокове и къщи;
спални и зали в болници; спални в хотели
и общежития; кухни и тоалетни.
- подове 2,0 2,0
- стълбища 3,0 2,0
- балкони 3,0 2,0
В Служебни помещения 3,0 4,0
С Помещения, в които е
възможно събиране на
хора (с изключение на
описанитев категории
А, В и D1))
С1: Помещения с маси и др., например: помещения в училища,
кафенета, ресторанти, трапезарии, читални, приемни.
3,0 4,0
С2: Помещения с фиксирани места за сядане, например:
театрални или киносалони, църкви, зали за събрания,
аудитории/зали за тържества, чакални (включително в ж.п. гари).
4,0 ≥ 4,0
С3: Помещения, в които не се ограничава движението
на хората, например: помещения на музеи, изложбени зали
и други, участъци за достъп в обществени и административни
сгради, хотели, болници, както и предверията на ж.п. гари.
5,0 ≥ 4,0
С4: Помещения, в които са възможни дейности, свързани
с физически усилия, например: танцувални зали,
гимнастически салони, сцени.
5,0 7,0
С5: Помещения, в които е възможно струпване на много
хора например: в сгради за обществени прояви, като

концертни зали, спортни зали, включително такива с право-
стоящи места, тераси и зони за достъп, перони на ж.п. гари.

7,5 4,5
D Помещения в
търговски обекти
D1: Помещения на магазини за търговия на дребно ≥ 4,0 ≥ 4,0
D2: Помещения на универсални магазини 5,0 ≥ 5,0
1) Да се обърне внимание на 6.3.1.1(2), в частност за С4 и С5. Виж EN 1990,
когато е необходимо да се разглеждат динамични ефекти. За категория Е, виж таблица 6.3.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: В зависимост от предполагаемото им използване, участъците които
биха могли да се категоризират като С2, С3 или С4, могат да бъдат категоризирани
като С5 по решение на клиента и/или с Националното приложение.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Националното приложение може да предвижда и подразделяне
на категории А, В, С1 до С5, D1 и D2.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Виж 6.3.2 при складиране и производствена дейност.

Еквивалентни площни натоварвания от леки преградни стени съгласно 6.3.1.2 (8)

Линейно собствено тегло kN/m qk [kN/m2]
1,0 0,5
2,0 0,8
3,0 1,2

Натоварвания в промишлени сгради и складове

Категории участъци и експлоатационни натоварвания съгласно Таблици 6.3 и NA.6.4

Кате-
гория
Участъци в помещения Примери qk
[kN/m2]
Qk
[kN]
Е1 Участъци в помещения, подовите конструкции на които са
чувствителни към натрупване на стоки, включително и зони за достъп
Участъци за складиране, включително
за съхраняване на книги и документи
7,5 7,0
Е2 Участъци в помещения за производствени дейности ≥ 4,0 ≥ 4,0

Натоварвания от вилични повдигачи съгласно Таблици 6.5 и 6.6

Клас на
виличния
повдигач
Нето
тегло
[kN]
Товаропо
демност
[kN]
Следа
a [m]
Обща
широчина
b [m]
Обща
дължина
l [m]
Осово
натоварване
Q k [kN]
FL1 21 10 0,85 1,00 2,60 26
FL2 31 15 0,95 1,10 3,00 40
FL3 44 25 1,00 1,20 3,30 63
FL4 60 40 1,20 1,40 4,00 90
FL5 90 60 1,50 1,90 4,60 140
FL6 110 80 1,80 2,30 5,10 170

Натоварванията трябва да се умножат по коефициент на динамичност φ, съгласно 6.3.2.3 (3):

  • φ = 1.4 при повдигачи с пневматични гуми;
  • φ = 2.0 при повдигачи с плътни гуми;

Натоварвания в гаражи и участъци за преминаване на превозни средства

Категории участъци и натоварвания съгласно Таблици 6.7 и NA.6.8

Кате-
гории
Специфично използване Примери qk
[kN/m2]
Qk
[kN]
F Участъци за преминаване и паркиране
на леки транспортни средства (с бруто
тегло <30 kN и с < 8 места, без това на водача )
гаражи; открити и покрити паркинги 7,5 7,0
G Участъци за преминаване и паркиране на
средно тежки транспортни средства
(с бруто тегло > 30 kN, но < 160 kN, на две оси )
подходи; участъци за снабдяване;
участъци, достъпни за пожарни коли
(с бруто тегло < 160 kN)
≥ 4,0 ≥ 4,0
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Достъпът до участъците, спадащи към категория F
трябва да се ограничава чрез вградени в конструкцията технически средства.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Участъците, спадащи към категории F и G, трябва
да се означават с подходящи предупредителни знаци.

Натоварвания на покриви

Категории участъци и натоварвания съгласно Таблици 6.9, 6.11 и NA.6.10

Категории
натоварени
участъци
Специфична експлоатация
H Покриви, които са недостъпни, освен за обичайното поддържане и ремонти.
Наклон на покрива Qk [kN/m2] Qk [kN]
α ≤ 30 0,75 1,0
30 ≤ α < 60 0,75(60 - R)/30 1,0
α ≤ 60 0,0 1,0
I Покриви, които са достъпни за използване - съгласно категории А до D.
K Покриви,които са достъпни за извършване на специални дейности, като участъци за кацане на вертолети.
Клас на
вертолета
Натоварване от вертолета
Q при излитане
Характеристична стойност
Q на натоварването
Размер на площта на
натоварване (m x m)
НС1 Q < 20 kN Qk = 20 kN 0,2m x 0,2 m
HC2 20 kN < Q < 60 kN Qk = 60 kN 0,3 m x 0,3 m

Хоризонтални натоварвания върху парапети и преградни стени

Натоварвания, съгласно Таблица NA.6.12:

Участъци по натоварване qk [kN/m]
Категория A 0,6
Категории B и C1 0,6
Категории C2, C3, C4 и D 1,0
Категория C5 3,0
Категория E 2,0
Категория F Виж приложение В
Категория G Виж приложение В

Натоварването се прилага като разпределено по хоризонтална линия на височина h=1.2 m от пода.

Хоризонтални натоварвания върху предпазни огради и парапети в автомобилни гаражи и паркинги

Хоризонтална сила от удар на автомобил, съгласно Приложение В:

F = 0.5mv2/(δc + δb)

m - брутна маса на автомобила (при автомобили с брутна маса до 2500 kg се приема m=1500 kg);

v = 4.5 m/s - скорост на автомобила;

δc = 100 mm - деформация на автомобила;

δb - деформация на предпазната ограда;

При корави предпазни огради, се приема δb = 0 и F= 150 kN.

Силата F се прилага като линейно разпределена върху хоризонтален участък с дължина 1.5 m, на височина 375 mm.