Бетонно покритие

От eurocode.bg
Версия от 18:17, 27 януари 2013 на Proektsoft (беседа | приноси) (Нова страница: Бетонното покритие зависи от условията на средата. Класовете по въздействие на околната сред...)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Бетонното покритие зависи от условията на средата. Класовете по въздействие на околната среда в съответствие с EN 206-1 са дадени в БДС ЕN 1992-1-1, Таблица 4.1. При липса на агресивна среда, класът на околната среда за сгради би могъл да се приеме XC1 - при ниска влажност на въздуха, XC3 - при средна и висока влажност на въздуха и XC2 - за фундаменти.

Номиналното бетонно покритие на армировката в Еврокод се определя на база на минималното + добавка за отклонение (4.4.1.1):

cnom = cmin + Δcdev
cmin = max(cmin,b; cmin,dur + Δcdur,γ - Δcdur,st - Δcdur,add; 10 mm)
cmin,b = Ø – диаметърът на пръта
Ако размерът на зърната на добавъчния материал е > 32 mm, cmin,b трябва да се увеличи с още 5 mm
cmin,dur - определя се от таблица 4.4N:
Изискване за cmin,dur (mm) според условията на околната среда
Клас на
констру-
кцията
Клас по въздействие на средата според таблица 4.1
Х0 ХС1 ХС2/ХСЗ ХС4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD3/XS3
S1 10 10 10 15 20 25 30
S2 10 10 15 20 25 30 35
S3 10 10 20 25 30 35 40
S4 10 15 25 30 35 40 45
S5 15 20 30 35 40 45 50
S6 20 25 35 40 45 50 55
Базовият клас на конструкциите за проектен срок на експлоатация 50 г. е S4 (NA.2.19). Съгласно таблица 4.3N:
  • при проектен срок на експлоатация 100 г., класът се увеличава с 2;
  • при използване на бетон > С35/45 за ХС2/ХСЗ, класът се намалява с 1;
  • при плочи, класът се намалява с 1;
  • при специален контрол на качеството, класът се намалява с 1.
Съгласно националното приложение БДС EN 1992-1-1 NA:
  • Δcdur,γ = 0 mm (NA.2.20 към точка 4.4.1.2);
  • Δcdur,st = 0 mm (NA.2.21 към точка 4.4.1.2);
  • Δcdur,add = 0 mm (NA.2.22 към точка 4.4.1.2).
Δcdev = 10 mm, (NA.2.24 към точка 4.4.1.3).

Съгласно 4.4.1.3 (4) и NA.2.26, бетонното покритие не трябва да е по-малко от:

  • k1 = 35 mm при конструкция върху подложен бетон;
  • k2 = 70 mm при конструкция върху почва.

Примерни бетонни покрития за сгради при липса на агресивна среда:

Вид на елемента Бетонно покритие

cnom = cmin + Δcdev (mm)

Фундаменти без
агресивна среда
С подложен
бетон
Без подложен
бетон
Долна армировка 35 70
Горна армировка
при плочи и
единични фундаменти
30 30
Горна и странична
армировка при фунда-
ментни греди и скари
35 35
Връхна
конструкция
Ниска
влажност
Умерена и ви-
сока влажност
Плочи 20 30
Греди, колони,
шайби и др.
25 35

Горните стойности се отнасят за всички видове армировка - пръти и стремена. При всички случаи, те трябва да бъдат cnom > Ø + 10, където Ø е максималния диаметър на пръта/стремето.